Nyereményjáték szabályzat

 A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a MOBILREDFOX Kft. (Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 5.; Cégjegyzékszám: 10-09-035724, Adószám: 25540998-2-10) - üzemeltetett, https://hu.mobilfox.com/ weboldalon elérhető Simon’s Burger elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel. 


A Játék szervezője és lebonyolítója a Mobilredfox Kft. (továbbiakban: Mobilredfox). 


A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. 


1. A Játékban résztvevő személyek 

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).


A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

  • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói; 
  • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói. 

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Mobilredfox nem értesíti a Játékost. A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak. 

2. A Játék leírása 

Ahhoz, hogy a nyereményjátékon részt vehessen, nem kell mást tennie, mint vásárolni a https://hu.mobilfox.com/collections/simons-burger oldalon a Simon’s burger kollekcióból legalább egy darab Mobilfox telefontok. Az első 1000 db vásárló között 1000 db (azaz 1 db leadott rendelés 1 db kaparós sorsjegy) garantált nyereményt küld ki a Mobilredfox. 1 db kétfős Amerikai utazás, 10 db Simon’s merch póló, 189 db Simon’s cheeseburger, 300 db Simon’s milkshake 300 ml, 100 db Simon’s cheese fries, 400 db Simon’s large fries.

3. A Játék időtartama 

A Játék 2024. Április 4. 18:00 óra és 2024. Április 30. 23:59 óra között zajlik. A Játékban részt venni, a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:59:59 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett vásárlások mellé nem kerül sorsjegy kiküldésre. A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező vásárlások a sorsoláson nem vesznek részt. 

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek 

A Játékosok közül a Játékban kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik. 


A Játék részvételi feltételei:

  • a https://hu.mobilfox.com/collections/simons-burger oldalon vásárolt legalább egy darab Mobilfox tok a Simon’s Burger kollekcióból,
  • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte, 

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Mobilredfoxnak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a Játékban. A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, - és a vásárlás időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit. 

5. Nyeremény 

A Játék nyereménye: Az első 1000 (ezer) vásárló között, akik a Simon’s Burger kollekcióból vásároltak, véletlenszerűen kiküldésre kerül 1 db kétfős Amerikai utazás, 10 db Simon’s merch póló, 189 db Simon’s cheeseburger, 300 db Simon’s milkshake 300 ml, 100 db Simon’s cheese fries, 400 db Simon’s large fries. A nyertes az utazás időpontját a Mobilredfox által felkínált lehetőségek közül tudja kiválasztani, a kapcsolatfelvételt követően. Az nyeremény kupon a megvásárolt tokkal együtt kerül kiküldésre a vásárláskor megadott postai címre. A nyeremény, kivétel a két fős Amerikai utazás, a Magyarországon megtalálható és aktívan üzemelő Simon’s burgerezők egyikében váltható be.


Nyertes a fent meghatározott feltételek szerinti vásárlás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos. 


Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.) 


Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra. 


A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. 


A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Mobilredfox és a Játékos kötelesek együttműködni. 


A Mobilredfox vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Mobilredfox nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. 


A Mobilredfox az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki. 

6. Nyeremény megszerzése

Az első 1000 (ezer) vásárló automatikusan részt vesz a Játékban, amennyiben a fent említett időpontban legalább egy darab a Mobilredfox által forgalmazott telefontokot vásárol a Simon’s Burger kollekcióban megtalálható kreatívok egyikével ellátva hu.mobilfox.com/collections/simons-burger. A nyeremény 1 db véletlenszerűen a vásárlás mellé adott sorsjegy, amely garantált nyereményt tartalmaz. A nyeremények típusai és azok beváltásának menete a sorsjegyen, illetve a játékszabályzatban meghatározottak szerint történik. A nyeremények a sorsjegyen meghatározott határidőn belül válhatóak be, a Mobilredfox és a Mobilredfox-al együttműködő vállalkozó nem köteles elfogadni és beváltani a sorsjegyet a sorsjegyen szereplő nyereményre a beváltási idő előtt és után.

7. Nyertesek értesítése 

A nyertesek a nyereményt automatikusan megkapján a vásárolt tokkal egyben, erről külön értesítést a Mobilredfox nem küld.


A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a szállítási címhez tartozó név, pontos lakcím, telefonszám megadása, amelyet a Játékos a vásárláskor adott meg. 

A kétfős Amerikai utazás nyertesének jelentkezését az info@mobilfox.hu e-mail-címre várjuk.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele 

A Játékosok kötelesek együttműködni a Mobilredfox-al a nyeremények átvétele, illetve igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Mobilredfoxot semmilyen felelősség nem terheli. 


A nyeremény kupont a Mobilredfox kézbesíti a nyerteseknek a megvásárolt tokkal együtt. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Mobilredfox mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyertesünk türelmét! 


A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban kézbesíteni. A Mobilredfox a nyereményt egy alkalommal küldi ki futárszolgálattal. 


A Mobilredfox nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg. Amennyiben a nyertes a sorsolást követő 16 napon belül, az előre egyeztetett időpontban a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti. 


A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 8 napon belül köteles tájékoztatni a Mobilredfoxot. 


A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Mobilredfoxot előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Mobilredfox részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a Mobilredfox a nyeremény átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza 

9. Adatkezelés 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. 


A Feltételek elfogadásával kifejezetten, megfelelő tájékoztatás ismeretében hozzájárulsz ahhoz, hogy az adataidat a MOBILREDFOX mint adatkezelő, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 6. Cikk 1. (a) pontja alapján, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően a Nyereményjátékban való részvétel és kapcsolattartás céljából, az ahhoz szükséges időtartamig az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és tárolja az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásig. 


A MOBILREDFOX részletes adatvédelmi tájékoztatóját eléred a https://hu.mobilfox.com/pages/adatvedelmi-tajekoztato oldalon. 


Az adatkezelés jogalapja


Tájékoztatunk, hogy a Játékosok adatait a MOBILREDFOX a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerint a játékos hozzájárulása alapján, a Játékban kiválasztott nyertesek adatait a MOBILREDFOX a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja szerint szerződés teljesítése jogalapon kezeli a nyeremények eljuttatása és az ajándékozási szerződés teljesítése céljából. 


A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama


A MOBILREDFOX a Nyereményjáték szervezése és a nyeremények kiküldése során a következő adataidat kezeli:


Minden játékos esetén: Név, E-mail-cím, Telefonszám. 

Nyertesek esetén: Név, E-mail cím, Telefonszám, a szállás és utazás megszervezéséhez szükséges, a szállásadó és utazásszervező által igényelt adatok.

A kezelt adatok adatkezelési ideje: Játék lezárását követően 5 év a Ptk. általános elévülési szabályai alapján. A Nyereménnyel kapcsolatban keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kezeli a MOBILREDFOX. 

Amennyiben az adataidat a hozzájárulásod alapján kezeljük, úgy a hozzájáruló nyilatkozatodat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatod az info@mobilfox.com címre küldött e-maillel. A hozzájárulásod visszavonását követően a MOBILREDFOX haladéktalanul törli a kezelt adataidat.


Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is): 

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A jelen Nyereményjátékkal közvetlen összefüggésben nem kerül sor célzott adattovábbításra, ugyanakkor a regisztrált accountok esetében Adatkezelő továbbít adatokat adatfeldolgozói (különösen a Shopify és az Infobip) részére, amelyeken keresztül egyes személyes adatok harmadik országba (így különösen az Amerikai Egyesült Államokba) is továbbításra kerülhetnek. Az egyes adatfeldolgozóknak továbbított egyes adatokról, az adatfeldolgozás részleteiről és a GDPR V. fejezete által lehetővé tett jogalapok alkalmazásáról az adatkezelési tájékoztató 3. számú mellékletében kaphatnak az érintettek részletes tájékoztatást.

Adatbiztonság

 

Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A konkrét adatbiztonsági intézkedésekről részletesen az adatkezelési tájékoztató ad leírást..

 

Az érintett jogai 


A Játékos adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.


Tájékoztatáshoz való jog:

 

Amennyiben Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles a Játékosnak tájékoztatást nyújtani az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve a Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát). Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak a Játékos rendelkezésre bocsátásával adja meg.


Hozzáférési jog:

A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. A Játékos kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Játékos rendelkezésére bocsátja. A Játékos által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad.


Helyesbítéshez való jog:

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


Törléshez való jog:

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Játékosra vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni a Játékos kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Játékos az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Ha az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: Mivel a hozzájárulást az adott funkció kiválasztásával és az alkalmazás használatával adja meg, a hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy Játékos nem használja az alkalmazást.


Tájékoztatjuk, hogy a Játékos hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


  1. a) Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Játékost előzetesen tájékoztatja.


Adathordozhatósághoz való jog:

Játékos jogosult arra, hogy a Játékosra vonatkozó, Játékos által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:


  1. a) az adatkezelés a Játékos által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Játékos az egyik fél); és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Játékos jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy ennek az adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja az info@mobilfox.com e-mail címre, vagy a 1061 Budapest, Dalszínház utca 2. 4. emelet Mobilredfox iroda postai címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy bíróságnál. Az érintettek jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR rendelkezései tartalmazzák. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak a vonatkozó jogszabályok szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására mely rendelkezés alapján került sor. Amennyiben az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordul, akkor a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


10. Egyéb 

A Mobilredfox fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására. A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 5 napig elérhető a www.hu.mobilfox.com  weboldalon. Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az info@mobilfox.hu e-mail-címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését. Kelt: Budapest, 2024. Április 4.