MOBILREDFOX „SZERENCSEKERÉK” JÁTÉKSZABÁLYZAT

Játék szervezője:

MOBILREDFOX Kft. (Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 5.; Cégjegyzékszám: 10-09-035724, Adószám: 25540998-2-10) (a továbbiakban: MOBILREDFOX vagy Szervező)

A Nyereményjáték időtartama:

202306.09-től 2023.07.09-ig


Játékos tudomásul veszi, hogy a Mobilredfox a játék időtartamát egyoldalúan meghosszabbíthatja. 

A Nyereményjátékban való részvétel, a Nyeremény odaítélése és időpontja:

A Játékban kizárólag a következő Európai Uniós országokban lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint valamely ország hatósága által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Mobilfox webshop profillal rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy  vehet részt, aki a Játék teljes időtartama alatt cselekvőképes és nem esik a kizárt személyek körébe („Játékos”). 

Részt vevő országok: Magyarország, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Spanyolország, Portugália, Németország, Ausztria, Románia, Bulgária, Görögország, Lettország, Litvánia, Észtország, Szlovénia, Szlovákia, Hollandia, Belgium.

 18. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt az Játékban, illetve veheti át a nyereményt.

A játék során a pörgetés előtt a  Mobilfox weboldalán való egyéni profil létrehozásával, regisztrációt követően lehet a nyereményjátékban részt venni.

A szerencsekerék mezőkre van bontva, minden mező valamely kedvezményt tartalmaz az alábbiak szerint:

5 db 15% -os kupon
1 db 30% -os kupon
1 db 35%-os kupon
1 db 40%-os kupon
1 db 50%- os kupon
1 db 100%-os kupon
1 db Apple iPhone 14 mobiltelefon készülék
1 db Apple Airpods2 fülhallgató készülék

Egy felhasználó csak egy alkalommal játszhat.

Egy felhasználó csak egyszer érvényesítheti a kupont, több megrendeléshez nem áll a szervezőnek módjában elfogadni.

A kedvezményes nyeremény más akcióval együtt érvényesíthető és bármilyen a Mobilfox weboldalon található Mobilfox termékre érvényesíthető. A kedvezmény a kosárértékből kerül levonásra, a szállítási díjra nem vonatkozik.

Tájékoztatunk, hogy a Játékban való részvétel megkezdése  a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

A játékban a részvétel nem kötött tétfizetéshez, így a játék nem engedély- vagy bejelentésköteles szerencsejáték.

A jelen Játékszabályzat közzétételének helye:

https: [https://hu.mobilfox.com/pages/aszf] ide kell a link ahova fel lesz töltve

Részvételi feltételek:

A Játékban az vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelően

 • rendelkezik Mobilfox vásárlói profillal a Mobilfox weboldalán

 • és elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez. 

  Nyeremény: 

  A játékot a “pörgetek” gombra kattintásal lehet elindítani.

  A szerencsekerék véletlenszerűen megáll egy mezőn, amelynek nyereményei:

  5 db 15% -os kupon a rendelés végösszegére érvényes (a szállítási költségre nem vonatkozik)
  1 db 30% -os kupon a rendelés végösszegére érvényes (a szállítási költségre nem vonatkozik)
  1 db 35%-os kupon a rendelés végösszegére érvényes (a szállítási költségre nem vonatkozik)
  1 db 40%-os kupon a rendelés végösszegére érvényes (a szállítási költségre nem vonatkozik)
  1 db 50%- os kupon a rendelés végösszegére érvényes (a szállítási költségre nem vonatkozik)
  1 db 100%-os kupon a rendelés végösszegére érvényes (a szállítási költségre nem vonatkozik)
  1 db Apple iPhone 14 mobiltelefon készülék
  1 db Apple Airpods2 fülhallgató készülék

  A Nyeremény másra át nem ruházható, azt a Szervező kizárólag a Nyertesnek juttatja. 


  A MOBILREDFOX a nyertes Játékost a pörgetést után azonnal értesíti az alábbi úton: ("Értesítés”):

  • a MOBILREDFOX a nyertest a pörgetést követően egy felugró pop-up ablakban értesíti a nyereményről
  • kupon nyeremény esetében a felugró pop-up ablakban megjelenik a kupon kód
  • tárgyi nyeremény esetében a felugró pop-up ablakban megjelenik egy egyedi kód, ezt követően a nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a MOBILREDFOX ügyfélszolgálatával, ahol egy rövid validáltatást követően az ügyfélszolgálat felveszi a nyertes adatait és kiküldi a nyereményt   

  Amennyiben nyertes Játékos Apple iPhone14 készüléket vagy Apple Airpods fülhallgató készüléket nyert köteles az Értesítést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolni, valamint a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatait (teljes név, telefonszám, kézbesítési cím, e-mail cím) pontosan megadni. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül.

  A MOBILREDFOX kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


  A Nyeremény vonatkozásában a Szervező a változtatás jogát fenntartja. A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a nyeremény nyújtására terjed ki, a nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

  A MOBILREDFOX kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a nyeremény felhasználása során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek.

  Általános feltételek:

  A játékban nem vehetnek részt a MOBILRENDFOX, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. 


  A Játékban egy személy, csak egy alkalommal vehet részt, azaz egy Játékos csak egyszer valósíthatja meg a Részvételi feltételeket. 


  A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.


  A nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt (pl. a levelező program vagy a közösségi média felület egyéni beállításaiból adódóan nem kapják meg az üzenetet stb.) a nyereményre való jogosultságukat elvesztették, a MOBILREDFOX-nál további reklamációra nem jogosultak, a MOBILREDFOX így tehát kizárja a felelősségét a nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető. 


  Amennyiben a nyertes megadott adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy hiányosan kerültek megadásra, illetve bármely olyan ok áll fenn, amely a nyeremény igénybevételére nem jogosítja fel, a MOBILREDFOX nem köteles tartaléknyertest kihirdetni.


  Minden egyéb felmerülő költséget a Nyertes köteles viselni. Amennyiben van a postai költségeket a MOBILREDFOX viseli és fizeti meg.


  A MOBILREDFOX kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.


  A MOBILREDFOX kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán téves rendszerüzeneteket kapnál, úgy ezen esetekre a MOBILREDFOX semminemű felelősséget nem vállal.


  A MOBILREDFOX nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A MOBILREDFOX nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.


  A MOBILREDFOX minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy milyen hatékonysággal tudod használni a nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.


  A Játékban való részvétel harmadik személy által regisztrált profillal kizáró feltétel. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált vásárlói profilt vesz igénybe, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  A Játékkal kapcsolatos, vásárlói profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a MOBILREDFOX mindennemű felelősségét kizárja. A Játékosok a Játékban való részvételkor az Mobilfox weboldal account nevük alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen az vásárlói profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 


  A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit. A játékra, a MOBILREDFOX-ra vonatkozó negatív kommunikációt a MOBILREDFOX nem kíván folytatni. A játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat a info@mobilfox.com kérjük címezni  üzenetben.


  Az adatok, melyeket megadásra kerülenk a Játékban a MOBILREDFOX adatbázisába kerülnek és a Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra. 


  A MOBILREDFOX fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot - akár annak időtartama alatt is - egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. A MOBILREDFOX jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a MOBILREDFOX a https://hu.mobilfox.com/pages/aszf oldalon teszi közzé. 


  Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A kizárással kapcsolatban további jogvitának nincsen helye.

  A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

  A MOBILREDFOX fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

  A Nyeremény kézbesítésének – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

  Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át a Szervezővel előre egyeztetett időpontban, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

  A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

  Adózás

  A Tárgynyeremény átvételével kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a MOBILREDFOX vállalja a nyertes által megadásra kerülő személyi adatok alapján.
  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ


  A Feltételek elfogadásával kifejezetten, megfelelő tájékoztatás ismeretében hozzájárulsz ahhoz, hogy az adataidat a MOBILREDFOX mint adatkezelő, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 6. Cikk 1. (a) pontja alapján, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően a Nyereményjátékban való részvétel és kapcsolattartás céljából, az ahhoz szükséges időtartamig az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és tárolja az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásig. 


  A MOBILREDFOX részletes adatvédelmi tájékoztatóját eléred a https://mobilfox.hu/adatvedelem oldalon. 


  Az adatkezelés jogalapja


  Tájékoztatunk, hogy a Játékosok adatait a MOBILREDFOX a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerint a játékos hozzájárulása alapján, Játékban kiválasztott nyertesek adatait a MOBILREDFOX a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja szerint szerződés teljesítése jogalapon kezeli a nyeremények eljuttatása és az ajándékozási szerződés teljesítése céljából. 


  A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama


  A MOBILREDFOX a Nyereményjáték szervezése és a nyeremények kiküldése során a következő adataidat kezeli:


  Minden játékos esetén: Név, E-mail-cím, Telefonszám, nyertesek esetén: Név, E-mail cím, Telefonszám, Postázási cím, a kezelt adatok adatkezelési ideje: Játék lezárását követően 5 év a Ptk. általános elévülési szabályai alapján. A Nyereménnyel kapcsolatban keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kezeli a MOBILREDFOX. 

  Amennyiben az adataidat a hozzájárulásod alapján kezeljük, úgy a hozzájáruló nyilatkozatodat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatod az info@mobilfox.com címre küldött e-maillel. A hozzájárulásod visszavonását követően a MOBILREDFOX haladéktalanul törli a kezelt adataidat.


  Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is): 

  Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor. 

  A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

  A személyes adatok nem kerülnek harmadik országba (azaz az Európai Unión kívülre), illetve nemzetközi szervezet részére továbbításra. 

  Adatbiztonság

   

  Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg, azonban az Instagram tárhelyeken tárolt adatokért biztonságáért az Instagram mindenkori üzemeltetője felelős, e szervezet adatkezelésére az ő adatvédelmi szabályzata az irányadó.

   

  Az érintett jogai 


  A Játékos adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.


  Tájékoztatáshoz való jog:

   

  Amennyiben Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles a Játékosnak tájékoztatást nyújtani az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve a Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát). Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak a Játékos rendelkezésre bocsátásával adja meg.


  Hozzáférési jog:

  A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. A Játékos kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Játékos rendelkezésére bocsátja. A Játékos által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad.


  Helyesbítéshez való jog:

  A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


  Törléshez való jog:

  A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Játékosra vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni a Játékos kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Játékos az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


  Ha az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: Mivel a hozzájárulást az adott funkció kiválasztásával és az alkalmazás használatával adja meg, a hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy Játékos nem használja az alkalmazást.


  Tájékoztatjuk, hogy a Játékos hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.


  Az adatkezelés korlátozásához való jog:

  Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


  1. a) Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  2. b) az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  3. c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

  Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.


  Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Játékost előzetesen tájékoztatja.


  Adathordozhatósághoz való jog:

  Játékos jogosult arra, hogy a Játékosra vonatkozó, Játékos által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:


  1. a) az adatkezelés a Játékos által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Játékos az egyik fél); és
  2. b) az adatkezelés automatizált módon történik.

  Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Játékos jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


  Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

   

  Jogérvényesítési lehetőségek

   

  Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy ennek az adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja az info@mobilfox.com e-mail címre, vagy a 1061 Budapest, Dalszínház utca 2. 4. emelet Mobilfox iroda postai címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy bíróságnál. Az érintettek jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR  rendelkezései tartalmazzák. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak a vonatkozó jogszabályok szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására mely rendelkezés alapján került sor. Amennyiben az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordul, akkor a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.