Játék szervezője:

MOBILREDFOX Kft. (Székhely: 3300 Eger, Kistályai út 5.; Cégjegyzékszám: 10-09-035724, Adószám: 25540998-2-10) (a továbbiakban: MOBILREDFOX vagy Szervező)

A Nyereményjáték időtartama:

2023.11.16. 00:01 órától  2023.12.03. 23:59 óráig

 

A napi nyeremény sorsolás időpontja: 2023.11.17-től kezdődően minden nap egyszer egészen 2023.12.03-ig.

A Nyereményjátékban való részvétel, a Nyeremény odaítélése és időpontja:

A Játékban kizárólag a következő Európai Uniós országokban lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint valamely ország hatósága által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Mobilredfox webshop profillal rendelkező, 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki a Játék teljes időtartama alatt cselekvőképes és nem esik a kizárt személyek körébe („Játékos”).

Részt vevő országok: Magyarország, Csehország, Horvátország, Lengyelország, Spanyolország, Portugália, Németország, Ausztria, Románia, Bulgária, Görögország, Lettország, Litvánia, Észtország, Szlovénia, Szlovákia, Hollandia, Belgium.

18. életévét be nem töltött személy csak törvényes képviselője hozzájárulásával vehet részt a Játékban, illetve veheti át a nyereményt. A hozzájárulást a Mobilredfox ügyfélszolgálata kérésére bármely Játékos vagy Nyertes bemutatni köteles.

A Játékban  a Mobilredfox weboldalán való egyéni profil létrehozásával, a Termék megvásárlásával  lehet  részt venni.

Az összesen 18 (tizennyolc) db napi nyertes kiválasztása gépi sorsolással történik 2023 év november hónap 17. és 2023 év december hónap 03. napja között. A nyeremény naponta egyszer egy összegben 300.000 Ft (háromszázezer), összesen 18 db (tizennyolc). (Nyeremény)

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt megváltoztassa és azt ugyanolyan értékű más nyereménnyel helyettesítse.

Tájékoztatunk, hogy a Játékban minden a Nyereményjáték időtartama alatt vásárló regisztrált Játékos, aki legalább egy Full-Shock vagy Pro-Shock tokot és egy darab Mystrey boxot együtt vásárol részt vesz és a vásárlással elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.
A Játék nem minősül a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvényben foglalt szerencsejátéknak.

 

A Játékban részt vevő Játékosokból a MOBILREDFOX zárt adatbázist hoz létre a napi vásárlásokból. Ebből az adatbázisból a MOBILREDFOX véletlenszerűen (emberi beavatkozás nélkül) számítógéppel sorsolja ki a napi nyerteseket. A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező összesen 18 db (tizennyolc) Nyertest sorsol ki, pótnyertes nem kerül sorsolásra.

 

Amennyiben a nyertes 24 órán belül nem jelez vissza vagy a Játékban való részvétele bármely okból érvénytelen, vagy a jelen játékszabályzatban meghatározott egyéb okból kizárásra kerül, vagy a Nyereményt az erre meghatározott időben és előre egyeztetett helyen nem veszi át, úgy a Nyeremény nem kerül újra kisorsolásra.

A jelen Játékszabályzat közzétételének helye:

https: [https://hu.mobilfox.com/pages/summersale-jatekszabalyzat

Részvételi feltételek:

A Játékban az vehet részt, aki a jelen Játékszabályzat feltételeinek megfelelően

  • rendelkezik Mobilfox vásárlói profillal a Mobilredfox valamelyik weboldalán hu.mobilfox.com/ro.mobilfox.com/gr.mobilfox.com/bg.mobilfox.com/cz.mobilfox.com/sk.mobilfox.com/pl.mobilfox.com/mobilfox.com/nl.mobilfox.com
  • legalább egy darab Full-Shock vagy egy darab Pro-Shock tokot (Termék) vásárolt egy darab Mystery box-al együtt  2023.11.16. 00:00:01 óra és 2023.12.03. 23:59:59 közötti időszakban
  • a rendelését nem mondta le rendeléstől számított 30 napon belül, a Terméket átvette és a vásárlástól nem állt el, a Termékeket nem küldte vissza átvételtől számított 30 napon belül.

és elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt és hozzájárul megadott adatainak a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerinti kezeléséhez.

Nyeremény:

Napi nyeremény 300.000 Ft (háromszázezer).

A Nyeremény másra át nem ruházható, azt a Szervező kizárólag a Nyertesnek adja át.

A MOBILREDFOX a nyertes Játékost a sorsolást követően 24 órán belül értesíti az alábbi úton: ("Értesítés”):

  • a MOBILREDFOX a nyertest a zárt sorsolást követően 24 órán belül értesíti a Nyereményről, ezt követően a nyertesnek fel kell vennie a kapcsolatot a MOBILREDFOX ügyfélszolgálatával legkésőbb 24 órán belül, ahol a Nyeremény átadásával kapcsolatos részleteket egyezteti a nyertessel.   

A nyertes Játékos köteles a fentiek szerint az Értesítést legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni és felvenni a kapcsolatot a MOBILREDFOX ügyfélszolgálatával. A Nyertes személyének egyértelmű azonosításához szükséges fényképes igazolvány videohívásban vagy személyesen történő bemutatása a MOBILREDFOX ügyfélszolgálata részére. Ezen személyes adatok tárolásra nem kerülnek. A 18. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló azonosítása szükséges a fenti módon. Amennyiben a Nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza vagy a Nyeremény átvételéhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos kizárásra kerül.

A MOBILREDFOX kizárja a Játékból azt a Játékost, akinek a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Szervező rögzíti, hogy felelőssége kizárólag a Nyeremény nyújtására terjed ki, a Nyeremény igénybevételéhez kapcsolódó további feltételek biztosítása már nem kötelezettsége.

A MOBILREDFOX kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a Nyeremény átadását követően a Nyeremény felhasználása során, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik személynél felmerülnek.

 

A játékban nem vehetnek részt a MOBILREDFOX, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

 

A játékban való részvétel önkéntes.

 

A nyertes azon okból, hogy a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt (pl. a levelező program vagy a közösségi média felület egyéni beállításaiból adódóan nem kapják meg az üzenetet stb.) a Nyereményre való jogosultságukat elvesztették, a MOBILREDFOX-nál további reklamációra nem jogosultak, a MOBILREDFOX így tehát kizárja a felelősségét a Nyeremény átadásának meghiúsulásáért, amely annak a következménye, hogy a nyertes a Nyeremény odaítélését követően bármely okból nem elérhető.

 

Amennyiben a nyertes megadott adatai nem felelnek meg a valóságnak, vagy hiányosan kerültek megadásra, illetve bármely olyan ok áll fenn, amely a Nyeremény igénybevételére nem jogosítja fel, a MOBILREDFOX tartaléknyertest nem hirdet ki.

 

A Nyeremény átvételének feltétele a személyazonosság igazolása. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyeremény átvételekor nem tudja bemutatni személyazonosító igazolványát (vagy útlevelét), úgy a jogosultságát a Nyereményre elveszíti. Ebben az esetben tartaléknyertes Játékos nem lép a helyébe.

 

Minden egyéb felmerülő költséget a Nyertes köteles viselni. Amennyiben van, a postai költségeket a MOBILREDFOX viseli és fizeti meg.

 

A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Szervező a Nyereményt nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertethetik a nyertes Játékos fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. A hang-, illetve videofelvételek és fényképek közzétételéhez a Játékos a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárul, az alábbi felületeken: a Szervező honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban.

 

A MOBILREDFOX kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

 

A MOBILREDFOX kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán téves rendszerüzeneteket kapnál, úgy ezen esetekre a MOBILREDFOX semminemű felelősséget nem vállal.

 

A MOBILREDFOX nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A MOBILREDFOX nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

 

A MOBILREDFOX minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Nyereményjátékban való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy milyen hatékonysággal tudod használni a Nyereményjátékban való részvétel során a különböző rendszereket.

 

A Játékban való részvétel harmadik személy által regisztrált profillal kizáró feltétel. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált vásárlói profilt vesz igénybe, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  A Játékkal kapcsolatos, vásárlói profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a MOBILREDFOX mindennemű felelősségét kizárja. A Játékosok a Játékban való részvételkor az Mobilredfox weboldal felhasználói fiók nevük alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen az vásárlói profil törlése, elérhetetlensége) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

A Játékosok a játékban való részvétellel elfogadják a pártatlan és moderált kommunikáció alapelveit. A játékra, a MOBILREDFOX-ra vonatkozó negatív kommunikációt a MOBILREDFOX nem kíván folytatni. A játékkal vagy a játékszervezéssel kapcsolatos kérdéseket és kifogásokat a info@mobilfox.com kérjük címezni üzenetben.

 

Az adatok, amelyek megadásra kerülnek a Játékban a MOBILREDFOX adatbázisába kerülnek és a Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.

 

A MOBILREDFOX fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket módosítsa. A MOBILREDFOX jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el.

 

A Játék a meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk, vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelenek gondoskodni a Játék megfelelő lebonyolításáról. A Szervezőt a Játék igénybevételéből vagy a Játékszabályzat módosításából, a Játék felfüggesztéséből, megtiltásából, szüneteltetéséből vagy megszüntetéséből eredően felelősség nem terheli, a Szervező kizár minden, a fentiekből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást, amelyet a Játékos a Játékban való részvétellel kifejezetten tudomásul vesz.

 

Amennyiben a Játék során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Játék jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse.

 

A jelen Játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a MOBILREDFOX a https://hu.mobilfox.com/pages/summersale-jatekszabalyzatoldalon

teszi közzé.

 

Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. A Játékosokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok bármely okból nem felelnek meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A kizárással kapcsolatban további jogvitának nincsen helye.

A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.

A MOBILREDFOX fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Nyeremény átadásának – Szervező érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a nyertes a Nyereményét nem veszi át a Szervezővel előre egyeztetett időpontban, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

Adózás

A Pénznyeremény tekintetében

- Játékos tudomásul veszi, hogy magyar állampolgár vagy magyar adószámmal és lakcímmel rendelkező magánszemély

nyertes esetén, a MOBILREDFOX a szükséges 15% SZJA és 13%

szocho levonása után fizeti ki a nyertesnek a nyeremény így adók

levonása után fennmaradó összegét;

- nem magyar állampolgár magánszemély nyertes esetén a nyertes

MOBILREDFOX kérését követő 15 munkanapon belül, de legkésőbb

a nyeremény átvételekor köteles a MOBILREDFOX részére

megküldeni vagy átadni a szükséges adó illetőség igazolást. Az

igazolásban a nem magyar állampolgár magánszemély nyertesnek

nyilatkoznia szükséges, hogy az állampolgársága szerinti országában

érvényes adózási szabályok mellett adózik nyereménnyel megszerzett

jövedelme után. A Játékos tudomásul veszi, hogy a nyilatkozat

megtétele a nyeremény átvételének feltétele.

 

 

 

ADATVÉDELMI-ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Feltételek elfogadásával kifejezetten, megfelelő tájékoztatás ismeretében hozzájárulsz ahhoz, hogy az adataidat a MOBILREDFOX mint adatkezelő, a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 6. Cikk 1. (a) pontja alapján, valamint a mindenkor hatályos, vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően a Nyereményjátékban való részvétel és kapcsolattartás céljából, az ahhoz szükséges időtartamig az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és tárolja az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy a hozzájárulás visszavonásig.

 

A MOBILREDFOX részletes adatvédelmi tájékoztatóját eléred a https://hu.mobilfox.com/pages/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Tájékoztatunk, hogy a Játékosok adatait a MOBILREDFOX a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontja szerint a játékos hozzájárulása alapján, a Játékban kiválasztott nyertesek adatait a MOBILREDFOX a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b.) pontja szerint szerződés teljesítése jogalapon kezeli a nyeremények eljuttatása és az ajándékozási szerződés teljesítése céljából.

 

A kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

 

A MOBILREDFOX a Nyereményjáték szervezése és a nyeremények kiküldése során a következő adataidat kezeli:

 

Minden játékos esetén: Név, E-mail-cím, Telefonszám.

Nyertesek esetén: Név, E-mail cím, Telefonszám, a szállás és utazás megszervezéséhez szükséges, a szállásadó és utazásszervező által igényelt adatok.

A kezelt adatok adatkezelési ideje: Játék lezárását követően 5 év a Ptk. általános elévülési szabályai alapján. A Nyereménnyel kapcsolatban keletkezett, számviteli bizonylatnak minősülő pénzügyi adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján legalább 8 évig kezeli a MOBILREDFOX.

Amennyiben az adataidat a hozzájárulásod alapján kezeljük, úgy a hozzájáruló nyilatkozatodat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatod az info@mobilfox.com címre küldött e-maillel. A hozzájárulásod visszavonását követően a MOBILREDFOX haladéktalanul törli a kezelt adataidat.

 

Automatizált döntéshozatal (ideértve a profilalkotást is):

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái:

A jelen Nyereményjátékkal közvetlen összefüggésben nem kerül sor célzott adattovábbításra, ugyanakkor a regisztrált accountok esetében Adatkezelő továbbít adatokat adatfeldolgozói (különösen a Shopify és az Infobip) részére, amelyeken keresztül egyes személyes adatok harmadik országba (így különösen az Amerikai Egyesült Államokba) is továbbításra kerülhetnek. Az egyes adatfeldolgozóknak továbbított egyes adatokról, az adatfeldolgozás részleteiről és a GDPR V. fejezete által lehetővé tett jogalapok alkalmazásáról az adatkezelési tájékoztató 3. számú mellékletében kaphatnak az érintettek részletes tájékoztatást.

Adatbiztonság

 

Az adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A konkrét adatbiztonsági intézkedésekről részletesen az adatkezelési tájékoztató ad leírást..

 

Az érintett jogai

 

A Játékos adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

 

Tájékoztatáshoz való jog:

 

Amennyiben Adatkezelő a Játékosra vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles a Játékosnak tájékoztatást nyújtani az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről, illetve a Játékos adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát). Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak a Játékos rendelkezésre bocsátásával adja meg.

 

Hozzáférési jog:

A Játékos jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. A Játékos kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát a Játékos rendelkezésére bocsátja. A Játékos által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő a Játékos kérésére tájékoztatást ad.

 

Helyesbítéshez való jog:

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Játékos jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

Törléshez való jog:

A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a Játékosra vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni a Játékos kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Játékos az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Ha az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye: Mivel a hozzájárulást az adott funkció kiválasztásával és az alkalmazás használatával adja meg, a hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy Játékos nem használja az alkalmazást.

 

Tájékoztatjuk, hogy a Játékos hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a) Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Játékost előzetesen tájékoztatja.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

Játékos jogosult arra, hogy a Játékosra vonatkozó, Játékos által Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 

a) az adatkezelés a Játékos által adott hozzájáruláson vagy szerződés teljesítésén alapul (melyben Játékos az egyik fél); és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Játékos jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Az adathordozhatósághoz való jog nem sértheti a törléshez való jogra irányadó rendelkezéseket, továbbá nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Az Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az érintett úgy érzi, hogy ennek az adatkezelők nem feleltek meg, észrevételét megírhatja az info@mobilfox.com e-mail címre, vagy a 1061 Budapest, Dalszínház utca 2. 4. emelet Mobilredfox iroda postai címre. Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.) vagy bíróságnál. Az érintettek jogorvoslati lehetőségeit – többek között – a GDPR rendelkezései tartalmazzák. Az érintettek bármikor tájékoztatást kérhetnek a személyes adataik kezeléséről, amelyet az adatkezelő csak a vonatkozó jogszabályok szerinti kivételes esetekben tagadhat meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli, hogy a felvilágosítás megtagadására mely rendelkezés alapján került sor. Amennyiben az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordul, akkor a bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, de a per – a Játékos választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a Játékos szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.